Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: I.S.B.C. B.V.;
Koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere rechtsverhouding met Verkoper of aan wie Verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan;
Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de
Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd,z en de dag waarop de verjaardag van Z.K.H. de Koning officieel wordt gevierd;
Dagen: alle kalenderdagen
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht
en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper aan Koper en alle op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper - van welke aard dan ook - en
alle (andere) rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en overeenkomsten die al dan niet daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen.
2.2 Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Verkoper zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de
betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk
bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk
en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
2.3 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Alle van Verkoper uitgaande aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Onder aanbiedingen, offertes,
prijsopgaven en dergelijke worden mede verstaan prijslijsten, brochures en andere verstrekte gegevens.
3.2 De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst, en deze order door Verkoper is aanvaard. Het plaatsen van een order is vormvrij.
Aanvaarding van een order geschiedt door schriftelijke of elektronische (per e-mail) bevestiging aan Koper of door levering van hetgeen in de order is opgenomen.
3.3 Koper staat er voor in dat de persoon die namens Koper een order plaatst bevoegd is de overeenkomst met Verkoper aan te gaan.
3.4 Annulering van een overeenkomst door koper is niet mogelijk, tenzij verkoper daarin schriftelijk toestemt en de betreffende zaken nog niet zijn geleverd. Verkoper is gerechtigd nadere voorwaarden aan de
toestemming te verbinden.
3.5 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

Artikel 4. Materialen en gegevens verstrekt door Verkoper
4.1 Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven
afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Verkoper staat
dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van deze materialen en gegevens.
4.2 Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van voornoemde materialen en gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 De in dit artikel vermelde materialen en gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op Koper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde
materialen en gegevens aan Verkoper te retourneren.
4.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de in dit artikel genoemde materialen en gegevens rusten bij Verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is
bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht over te dragen aan Koper.
4.5 Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in
artikel 4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 5. Gegevens verstrekt door Koper
5.1 Van de door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's,
opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze adequaat, juist en
volledig zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.
5.2 Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken, in en buiten rechte, van derden, die stellen dat op een Intellectueel Eigendomsrecht, of enig ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door
gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde materialen en gegevens door Verkoper.

Artikel 6. Levering en risico
6.1 De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand)
schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van Verkoper, tenzij het orderbedrag van zaken lager is dan een door Verkoper vast te stellen bedrag, in welk geval het transport geschiedt
voor rekening van Koper. Vorenbedoeld bedrag is afhankelijk van prijsniveau en volume, maar zal ten hoogste 500 Euro bedragen.
6.3 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel
op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening.
6.4 Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht. Dit is ook het geval indien de Verkoper op
verzoek en voor rekening van Koper het transport verzorgt.
6.5 Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.

Artikel 7. Leveringstijden / levering op afroep
7.1 Verkoper spant zich in de zaken te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen, dat resp. die bepaald is/zijn in de order. Indien een
leveringstermijn is afgesproken vangt deze aan op de datum waarop Verkoper de order schriftelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 15 werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren.
7.2 Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling is vereist:
- Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan Koper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden
opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.
- Hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in artikel 10 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper
aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.
7.3 Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door Verkoper, is Verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en vergoeding voor de
gemaakte kosten en schadevergoeding van Koper te verlangen, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding jegens Koper is gehouden.
7.4 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order.
7.5 Indien bij levering op afroep binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, zal Koper binnen 5 werkdagen na het eerste verzoek van Verkoper daartoe schriftelijk
aangeven binnen welke termijn de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Deze door Koper aan te geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden. De nog niet afgeroepen zaken
zullen met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij Verkoper, c.q. de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van
kwaliteitsvermindering, van Koper. De opgeslagen zaken blijven eigendom van de Verkoper tot levering van de zaken aan Koper.

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling
8.1 Alle door Verkoper en Koper aangeboden prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verkoper is gerechtigd de aangeboden prijzen vóór de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 te allen tijde te wijzigen.
8.2 Verkoper heeft ná de totstandkoming van de overeenkomst het recht tot prijswijziging wanneer de prijsstijging het gevolg is van een van de volgende factoren: i) stijgingen van belastingen of andere
heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) veranderende wisselkoersen, iii) stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen. De Koper is in dat geval steeds gerechtigd de overeenkomst
binnen 14 dagen nadat hem de prijswijziging schriftelijk is medegedeeld te ontbinden conform artikel 10, zonder dat de Verkoper gehouden is enige schade te vergoeden.
8.3 Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 350 Euro voor administratiekosten een toeslag van maximaal 10 Euro in rekening te brengen.
8.4 Verkoper is gerechtigd om vóór de levering te factureren en om betaling te verzoeken. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven op de factuur.
Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de levering op te schorten totdat Koper een aanbetaling heeft gedaan.
8.5 Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de
wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft
betaald, verbeurt Koper een direct opeisbare en niet verrekenbare boete van 15% van de openstaande vordering, zulks onverminderd Verkopers overige rechtsmiddelen onder deze
Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding en wettelijke handelsrente.
8.6 In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Verkoper in rechte geldend gemaakte aanspraken op betaling, dient Koper alle door Verkoper gemaakte proceskosten, waaronder de
kosten van juridische bijstand, te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.
8.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.8 Klachten met betrekking tot facturen of zaken schorten de betalingsverplichting van Koper niet op. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden
9.1 Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van
Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór
volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken, die Koper in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 10 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde zaken,
zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van
Verkoper terstond volledig opeisbaar.
9.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht, de zaken
voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste verzoek
ter inzage te geven.
9.3 Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen
derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening
van Koper.
9.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper voor eerste of latere leveringen te
verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Verkoper te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd,
onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en is al hetgeen
Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting
10.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de nakoming.
10.2 Ingeval Koper of Verkoper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van Koper of Verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij
zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper
waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele
per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Koper
bewijst dat Verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Verkoper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Verkoper ter uitvoering
van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
10.4 Deze ontbinding kan zich, naar keuze van de Verkoper, ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst
(orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de
betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.
10.5 Ingeval Koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn Verkoper niet nakomt, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten tussen hen zonder
rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper in een dergelijk geval.

Artikel 11. Reclame
11.1 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of binnen 2 werkdagen daarna.
11.2 Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan, binnen 3 werkdagen na aflevering. De reclame dient te geschieden middels een
schriftelijke (of per e-mail) nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, waaronder in ieder geval gedateerde foto’s waaruit de gebreken blijken en onder inzending van de pakbon en
(indien bekend) opgave van het betreffende factuurnummer. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in het geschil zijnde zaken opgeschort. De gebrekkige
zaken dienen binnen 10 werkdagen na aflevering in bezit van Verkoper te zijn.
11.3 Elk recht van Koper om zich te beroepen op enige gebreken in de zaken bij aflevering vervalt 1 maand na aflevering, tenzij Koper kan aantonen dat het gebrek al aanwezig was ten tijde van
aflevering en zich pas later dan 1 maand na af levering heeft geopenbaard.
11.4 Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om naar eigen keuze de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering
of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de reclame is vastgesteld. Koper heeft in dat geval onder geen enkele omstandigheid recht op een
schadevergoeding.
11.5 Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in
strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van
Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12. Garantie en Aansprakelijkheid
12.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als
garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
12.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting
onmiddellijk.
12.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade door een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of enige andere handeling van de Verkoper, behoudens voor zover er sprake
is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of tot de bedrijfsleiding van Verkoper behorende leidinggevende ondergeschikten.
12.4 Indien ondanks het bepaalde in 12.3 toch enige aansprakelijkheid rust bij Verkoper, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van door Koper geleden directe schade tot maximaal het
factuurbedrag voor de betreffende (deel)overeenkomst of order. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer
bedragen dan € 50.000,-
12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de
overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering
tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische
restricties, tekortkomingen van leveranciers en hulppersonen van Verkoper, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie,
transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper of
Koper tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Verkoper of Koper kan worden verlangd.
13.3 De partij waarbij zich de overmacht voordoet zal de andere partij daaromtrent onverwijld schriftelijk waarschuwen.
13.4 Ingeval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.
13.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 15 werkdagen, heeft de andere partij het
recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij daardoor gehouden is tot het vergoeden van enige schade.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.
14.2 Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit andere hoofde tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)

Aanvullende voorwaarden 2015 I.S.B.C. B.V.

Algemeen
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten strekkend tot door ons te verrichten leveringen zijn onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u achteraan deze
prijslijst. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van onze wederpartij wijzen wij nadrukkelijk van de hand. Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Prijzen
Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten. Deze prijslijst is geldig vanaf 1 juni 2015. Alle inkoopprijzen zijn ongefrankeerd, af fabriek Echt en exclusief B.T.W. Alle adviesverkoopprijzen zijn
inclusief B.T.W. Alle prijzen zijn geheel vrijblijvend, prijswijzigingen kunnen direct worden toegepast.

Kwaliteit
Teneinde kwaliteitsverbeteringen te kunnen doorvoeren, behouden wij ons het recht voor om de gebruikte stoffen, c.q. productiematerialen en technische specificaties, zoals vermeld in onze
catalogus en prijslijst tussentijds te wijzigen. Hierop kunnen wij geen klachten aanvaarden.

Levering
Voor I.S.B.C. B.V. Partners worden alle zendingen met een goederenbedrag vanaf € 75,- franco verzonden. Voor overige klanten geldt dat zendingen met een goederenbedrag vanaf € 350,- franco
worden verzonden. Bij zendingen met een goederenbedrag beneden € 350,- worden € 7,50 vrachtkosten per pakket berekend. Voor rembourszendingen geldt een toeslag van
€ 10,00 per pakket. Voor speciale aanmaak leveringen (SMU) geldt dat I.S.B.C. B.V. te allen tijde het recht heeft 10% meer of minder te leveren. Wijzigingen of annulering is niet mogelijk nadat de
bestelling is bevestigd.

Levertijden
I.S.B.C. B.V. tracht de dealer zo correct mogelijk te informeren over de levertijden. Gemelde levertijden zijn echter altijd bij benadering en vrijblijvend. Wij aanvaarden geen schadeclaims naar
aanleiding van vertraagde leveringen.

E-commerce
I.S.B.C. B.V. producten dienen op de website van de dealer zodanig getoond te worden dat ze voldoen aan de Masita Corporate Identity. Fotomateriaal dient te voldoen aan onze
kwaliteitsstandaarden. Indien gewenst ontvangt koper een gratis DVD met onze producten. De dealer is verplicht zich bij de distributie via internet te houden aan alle wettelijke bepalingen en
aan eerlijke concurrentie. De website van de dealer moet voldoen aan de hedendaagse techniek en dient permanent beschikbaar te zijn. De website dient de eindconsument op een juiste wijze te
informeren over de beschikbaarheid van de producten. I.S.B.C. B.V. blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van al onze merken en labels.

Retourzendingen

Retourzendingen dienen binnen 15 dagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur te worden gemeld bij onze afdeling retouren. U kunt het retourformulier opvragen via webshop@masita.com
Retourzendingen moeten worden gefrankeerd. Ongefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, tenzij anders overlegd met onze medewerker customer service.
Goedgekeurde retouren zullen binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
a) Gebrekkige goederen:
Deze dienen binnen 15 dagen te worden geretourneerd aan I.S.B.C. B.V. incl. het bovenstaande formulier. Na 15 dagen wordt verondersteld dat de goederen door de klant akkoord zijn bevonden.
Wanneer de klacht terecht is worden de portokosten door I.S.B.C. B.V. vergoed.
b) Correcte goederen:
Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring mogen correcte goederen, gefrankeerd, binnen 8 dagen aan ons worden geretourneerd. Goederen dienen in de originele verpakking te worden teruggestuurd,
voorzien van het bovenstaand vermelde formulier, en mogen geen etiketten etc. van koper bevatten. Indien niet aan de hier gemelde voorwaarden is voldaan zal I.S.B.C. B.V. de goederen ongefrankeerd
retour sturen.
c) Speciale aanmaak (SMU), bedrukte/geborduurde goederen, merchandising, actiegoederen/ uitverkoop goederen en goederen die niet in de Masita hoofd catalogus staan:
Deze worden niet teruggenomen.